FAQ

Vad är statisk elektricitet?

Statisk elektricitet skapas genom att material utsätts för friktion.

Friktion skapas genom att material/objekt gnides mot varandra. Om materialet har förmåga att ta till sig överskott eller underskott av elektroner uppstår obalanser på kortare eller längre tid. Effekten kan liknas vid att materialet blir ”magnetiskt”.

Var lagras statisk elektricitet lättast?

Material som är uppbyggt med isolatoriska egenskaper som tex. plast, papper, textiler och övriga konstfibermaterial lagrar uppkommen laddning under kortare eller längre tid.

Vissa plastsorter är värst tex. polypropylen/thermoplaster. Motsatsen till detta är material som består av ledande material och där laddningarna passerar ut via valsar och transportplan i ledande material.

Drar material till sig damm som är elektriskt laddat?

Ja det gör det. Attraktionskraften mellan ett material och tex. luftburna dammpartiklar söker upp varandra och dammet fastnar som tex. TV-skärmen på äldre modeller.

Potentialskillnader på 1 kVolt och högre skapar attraktioner, alltså relativt låga värden ger dessa nackdelar. Kontakta Din Antistatleverantör även för översyn av hela anläggningen. Vår erfarenhet är att det är bra att reducera den statiska laddningen men att det är lika viktigt att analyser och se var dammets uppkomst är. Detta kan vara ett detektivarbete men efteråt känner man sig nöjd när dammkällan är eliminerad eller omhändertagen.

Är det lätt att i efterhand ta bort dammansamlingar?

Ja relativt lätt men har man otur så har uppbyggnaden i dammet skapat en kemisk process med ytan på plastdetaljen vilket kan leda till att en inbränning skett.

Då är det svårt att återställa plastdetaljen och oftast får dessa kasseras. Det är vanligt förekommande att stora partier som lagrats med höga laddningar helt får kasseras.

Kan statisk elektricitet skapas utan friktion?

Ja det kan det indirekt tex. vid formsprutning av plastdetaljer.

Efter formsprutningen blir ju plastföremålet snabbast avkyld vid ytan och den inre massan avsvalnar på längre tid. Detta medför indirekt en hög inre friktion mellan ytskikt och ”inre massa”. Ju tjockare material desto större obalans uppstår i elektronernas sammansättning. Statisk elektricitet kan också ”smittas” från ett föremål till ett annat om dom är nära varandra s.k. kontamination.

Är det farligt med statisk elektricitet?

Ja det kan det vara. Oftast uppstår produktionsproblem i tillverkande maskin-enheter och tex. kan förändan i en plastrulle lindas upp runt en vals istället för att gå rakt fram.

Detta innebär stora belastningar på lager och stativ samt att det kan vara svårt att återställa maskinen. Fara för maskinen har därmed uppstått, med avsevärda kostnadsökningar till följd.

Även stora ekonomiska värden kan stå på spel om det man tillverkar är utsatt för hög statisk laddning. Folier kan bli rynkiga, målade ytor kan bli ”knottriga”, papper kan bli vikna, etc. Dessa problem resulterar oftast i kassationer och reklammationer. Varumärken kan skadas.

Kan statisk elektricitet vara farligt för människor?

Många gånger har man lärt sig att leva med statisk elektricitet och bortser därför från skador.

Utsättes man ofta för statiska urladdningar kan detta under olyckliga omständigheter leda till skador på nervsystem. I svåra fall kan statiska urladdningar leda till brännskador. En annan fara är att man som en reaktion på en urladdning rycker till och som en sekundäreffekt slår tex. huvudet i maskindel. Detta är en vanlig skada. Det har även hänt att man tappat verktyg i maskin när ”stöten” har kommit. Urladdningar kan vara upp till 40 000 volt eller mer.

Hur tager man bort statiska laddningar?

Sen urminnes tider har man använt vatten eller vattenånga. Gamla tryckpressar som har problem slog man förr i tiden ut spannar med vatten för att luften skulle bli fuktig och därmed hjälpa till att avledda och neutralisera elektronernas obalanser.

I moderna tider använder man sig av passiva system eller aktiva system. En kort era i slutet av 1900-talet använde man sig av radioaktiva isotoper men detta är inte så populärt idag.

Vad är passiva system?

Passiva system kan vara tex. ”luciaglitter” som spännes över en pappersrulle och som i respektive ända är monterade till jord. Detta uppleves idag inte som tillförlitligt och släpp från ”glittret” kan ställa till andra problem i det man tillverkar. Ett bättre system här är att använda sig av kolfiberborstar som är jordade.

Ett vanligt fel här är att man normalt tror att borsten skall ligga an mot materialet men bäst effekt får man om det skiljer ca 1 till 2 millimeter mellan borste och objekt. Då skapas en svag jonisering som om man har tur, reducerar statiska laddningar.

Vad är ett aktivt system?

Ett aktivt system skapar som regel ett stort överskott på positiva och negativa elektroner. Man utgår mestadels från en transformator som ger mellan 4 000 volt upp till 30 000 volt. Som regel benyttar man sig av nätfrekvensen 50 HZ.

Denna spänning transporterar man vidare med speciella högspänningskablar till elektrod som i sina taggar / spetsar avger / producerar elektronerna. Naturen ser till att varje elektron hittar sin motpart i syfte att bli neutral. Det är detta naturen vill och eftersträvar.

Kan man mäta statisk elektricitet?

Ja det kan man. På marknaden finns en mängd olika handburna instrument som klarar av att mäta statisk elektricitet. Alltifrån enkla mätare med antennplatta till avancerade mätare som arbetar med ”fältkvarnsprincipen”.

De flesta mätare idag kan kopplas till PC för registrering av statiska laddningar under en längre tid. Den vanligaste ”måttstocken” är antal volt per kvadratcentimeter, KV/ kvcm.

Är det svårt att mäta?

Nej, inte om man vet hur man skall göra. Det vanligaste är att man har en 0-referens i lokalen och därefter närmar man sig ett material som skall mätas. Ca 10 cm före objektet har man en presentation i display över storleken och polariteten på laddningen.

Principen bygger på att man mäter en utstrålning via fältlinjer. Har man otur att det ligger jordat metall bakom objektet kan denna metall bryta fältlinjerna och man erhåller därför ett för lågt värde. Är man erfaren kan man i sin mätning kompensera mätdata för detta och ändock erhålla ett gott resultat.

Kan man få hjälp med statisk elektricitet?

Ja det finns företag på marknaden som arbetat med problematiken dagligen. Normalt kan man kontakta dessa företag och få dessa att besöka sin produktions-anläggning. Vanligtvis är detta kostnads-fritt och man får då ett litet ”hum” om var problemen är. Skall man undersöka mer noggrant och få ett resultat så är under-sökningarna som regel mer avancerade och man får vara beredd att i vart fall stå för vissa kostnader.

En del leverantörer bakar in dessa undersökningar i sin offert och som i regel består av konkreta lösningar. Kontakta Din närmaste specialist för vidare frågor.

Kan man ha nytta av statisk elektricitet?

Ja definitivt. Tex. i en kopiator där man laddar trumman i ett mönster som avspeglar ett original. Därefter laddas pulver på trumman och med hjälp av värme överför man texter, foto och koder till blanka papper. Man kan även ha nytta av laddningar när man vill fästa fast saker och ting i en tillverkningsprocess.

Härför användes speciella system som laddar fast med enbart positiva elektroner eller bara negativa elektroner. Som regel behövs alltid avladdningssytem efter dessa moment.

Vad är det som är så speciellt i en rengöringsprocess med damm?

I de flesta fall har damm fastnat genom attraktionen mellan dammkornen och objekten genom olikheter i potentialen. Dammpartiklarna klibbar därför fast. Det som är speciellt med våra system är att man joniserar (skapar positiva och negativa elektroner) samtidigt som man med lätt tryckluft virvlar upp de lösgjorda partiklarna och att man i en strategisk position med vakuum suger iväg dammet till en kontrollerat uppsamlingskärl. Som regel ligger ett större analysarbete bakom ett rengöringssytem som i regel alltid är anpassat speciellt till varje kund och dess produktion.

Är det enkelt att installera ett antistatsystem?

Ja det är det om man vet hur att göra! Oftast lönar det sig att köpa systemet med installation om man vill vara säker på att funktionen skall bli den rätta. Kostnaden för installation är som regel väldigt liten i förhållandet till de besparingar som en antistatfunktion kan innebära. Kontakta Din specialist inom området.

Kan man använda tryckluften till att blåsa rent vid jonisering?

Absolut! Det är ett mycket enkelt och effektivt system och bygger på att ytan neutraliseras samtidigt som tryckluften slår av dammpartiklar från ett objekt, s.k. beröringsfri rengöring. Det man måste vara observant på här, är att på ett strategiskt sätt fånga upp dammet så att inte produktionsanläggningen i sin luft blir smittad med massor av damm. Hör efter hos Din specialist om vad som gäller för Din produktion.

Hur lång är räckvidden på en elektrod?

De flesta system som finns på marknaden och som arbetar med nätfrekvensen 50 HZ har ca 5 till 20 cm i räckvidd. En del tillverkare har försett sina elektroder med en tryckluftskanal och kan därmed öka räckvidden till det dubbla eller mer men ju längre ifrån elektroden man befinner sig ju lägre blir koncentrationen av positiva och negativa elektroner. Detta innebär i sin tur att det tar längre tid att reducera statisk laddning ju längre sträcka som elektronerna måste transporteras. Som regel betraktas tryckluft som relativt dyr och flera tillverkare har därför system med elektriska fläktar som är ett mera kostnadseffektivare transportsystem. På marknaden förekommer på senare tid även system som kallas LR (long range) vilket innebär att man med annan teknik överför elektroner men med lägre frekvens vilket innebär att dessa system har sinna speciella applikationer. Kontrollera med din leverantör vilket system som gäller i just Din applikation.

Vilka faktorer påverkar statisk elektricitet?

Det är många faktorer som påverkar körbarheten och den statiska elektrici-teten. För att nämna de väsentligaste faktorerna, så beror detta på materialets förmåga att ta till sig och lagra statisk elektricitet. Detta kan man mäta fram med utrustning som ger ”halveringstiden”.

Luften fuktighet och luftens möjligheter att avleda statisk elektricitet till stativ eller jord är vidare en viktig faktor. Detta har i sin tur ett beroende på temperaturen utomhus och produktionshallens värmesystem. Oftast torkar man ut luften vid upp-värmning. Man upplever tex. att problemen med statisk elektricitet är högre under höst, vinter och förvår.

Felaktig ventilationen i produktionscell eller lokal. Det händer tex. att aktiva joniseringssytem inte får den verkan som man från början haft som avsikt, beroende på att ventilationsluften sänder iväg elektronerna i en helt annan riktning.

Den vanligaste faktorn är ändock att användaren missar rengöring och underhåll på befintliga maskiner och antistatsystem. Det händer att dessa ibland är så smutsiga så att joniserings-effekten är starkt reducerad eller på gränsen till ingen alls. Kontakta i detta läget Er leverantör för att teckna serviceavtal.