Bläckstråleskrivare

Antistatsystem / Laddning

Grafik / Tryck – Bläckstråleskrivare

Att skriva med bläckstråleskrivare i den löpande produktionen är i dag mer vanligt än sällsynt. Kravet på spårbarhet i tillverkningsprocessen är ett måste, framförallt inom läkemedels och livsmedelsindustrin. Sofistikerade skrivare kräver bra förutsättningar. Stora resurser satsas på förpackningsteknik och kostnadsoptimerad tillverkning. Maskineriet skall ha en hög kapacitet och stor tillgänglighet. Märkningen sker flygande, d.v.s. man skriver aktuella streckkoder (EAN), datum och maskinlinjeinformation under transportens gång.

Förpackningsmaterial idag, består oftast av syntetmaterial. Olika plastsorter i lamellutförande för bevaring av aromer och fuktbalanser förekommer. Friktionerna mellan plast och hanteringsenheterna är samtidigt stora och statiska laddningar är därför vanligt förekommande. Då denna obalans råder kan skriften vara diffus och oklar i kontraster och kvalitet. Oftast klagar man felaktigt på bläckstråleskrivarna.

Bläckdropparna som passerar skrivhuvud är normalt uppladdade negativt eller positivt. Har då förpackningen samma potential, uppstår en repliering med suddig skrift som resultat. Med antistatstaven som är joniserande och luftforcerad, neutraliseras objektet och en klar skrift framträder oavsett miljö. Stavarna skall placeras omedelbart före skrivarna. Vid riktigt svåra fall kan man även motladda objektet med laddningselektrod.

blacks

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder

miljö

Service / Installation

drifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.