Etikett

Antistatsystem

Screentryck / Glas

Vid screentryck av glas, stryker det elastiska rakelbladet färgen över en finmaskig kliché och färgen pressas med hög friktion ned mot objektet som skall dekoreras. Här uppstår då alltid en hög statisk laddning på tryckobjekt såväl som i kliché. Under ogynnsamma förhållanden kan små urladdningar ske i klichén och man bränner små hål varvid tryckresultatet efterhand blir felaktigt. Genom att aktivt jonisera området för friktionen kan man öka livslängden högst väsentligt och tryckkvaliteten håller en jämn och hög klass.

etiket

Screentryck / Laminat / Papper

Vid screentryck av papper, laminat eller textil, stryker det elastiska rakelbladet färgen över en finmaskig kliché och färgen pressas med hög friktion ned mot objektet som skall dekoreras. Här uppstår då alltid en hög statisk laddning på tryckobjekt såväl som i kliché. Under ogynnsamma förhållanden kan små urladdningar ske i klichén och man bränner små hål varvid tryckresultatet efterhand blir felaktigt. Genom att aktivt jonisera området för friktionen kan man öka livslängden högst väsentligt och tryckkvaliteten håller en jämn och hög klass.

grafik

Grafik / Tryck – Ark inmatning

Ark – inmatning i tryckerimaskiner är aldrig helt problemfria. Olika papperskvaliteter i kombination med torr luft och låga temperaturer medför oftast att mer än ett ark matas in samtidigt! Detta resulterar i maskinstopp och tid får läggas ned på att rensa undan. Detta stör effektiviteten och kapaciteten, maskinen kan inte utnyttjas fullt ut. Statiska laddningar är vanligt förekommande.

Vår lösning är här av standardtyp vilket innebär att två stycken motplacerade jonblåsmunstycken monteras på speciella fjädrande fästen så att jonisering med hjälp av tryckluften neutraliserar de översta arken, samtidigt som lite luft mekaniskt lyfter översta arken försiktigt i bakkanten på magasinet.

grafik

Grafik / Tryck – Ark utmatning

Ark – utmatning kan ibland vara lika komplicerat som ark – inmatning. Nya moderna maskiner arbetar oftast med s.k. digitaltryck. Huvudkomponenterna är ett pulver och man laddar ”Master – trumman”, som därefter suger till sig de olika kulörerna som skall utgöra bild och text. I princip är detta en stor industriell laserskrivare med mycket hög upplösning och hög kapacitet även för små upplagor.

Det ligger i sakens natur, att arken har en hög statisk laddning vid utmatningen. Detta medför ett stort merarbete i efterbehandlingen. Normalt förebygger tillverkarna detta redan från början med kolfiberborstar eller något system som aktivt neutraliserar laddningarna. På våra breddgrader räcker emellertid nämnda åtgärder ej till och ideliga stopp och haverier sker dagligen.

Bilden ovan visas vårt aktiva system med två stycken enkla antistatstavar som joniserar med hög koncentration alla ark, både uppifrån och underifrån, som skall fångas upp i utmatningsbordet. Effekten är så god att man i de flesta fall ej behöver använda skakfunktionen i ark – bordet.

grafik

Grafik / Tryck – Bläckstråleskrivare

Att skriva med bläckstråleskrivare i den löpande produktionen är i dag mer vanligt än sällsynt. Kravet på spårbarhet i tillverkningsprocessen är ett måste, framförallt inom läkemedels och livsmedelsindustrin. Sofistikerade skrivare kräver bra förutsättningar. Stora resurser satsas på förpackningsteknik och kostnadsoptimerad tillverkning. Maskineriet skall ha en hög kapacitet och stor tillgänglighet. Märkningen sker flygande, d.v.s. man skriver aktuella streckkoder (EAN), datum och maskinlinjeinformation under transportens gång.

Förpackningsmaterial idag, består oftast av syntetmaterial. Olika plastsorter i lamellutförande för bevaring av aromer och fuktbalanser förekommer. Friktionerna mellan plast och hanteringsenheterna är samtidigt stora och statiska laddningar är därför vanligt förekommande. Då denna obalans råder kan skriften vara diffus och oklar i kontraster och kvalitet. Oftast klagar man felaktigt på bläckstråleskrivarna.

Bläckdropparna som passerar skrivhuvud är normalt uppladdade negativt eller positivt. Har då förpackningen samma potential, uppstår en repliering med suddig skrift som resultat. Med antistatstaven som är joniserande och luftforcerad, neutraliseras objektet och en klar skrift framträder oavsett miljö. Stavarna skall placeras omedelbart före skrivarna. Vid riktigt svåra fall kan man även motladda objektet med laddningselektrod.

blacks

Laddningssystem

Laddning av plastetiketter vid formsprutning eller s.k. IML (In Mould Labeling) är idag vanligt förekommande vid formsprutning.

Vi tillverkar idag kompletta lösningar för denna hantering. Vi använder kundanpassade laddningselektroder i kombination med sug- och blåsfunktion vid mottagandet och överlämnandet av etikett. Tekniken är idag beprövad och medger snabba och korta leveranser av olika dekorer inom formsprutning. Efterbearbetning med antistatsystem krävs som regel.

Rengöring

Plast / Laminat / Label / Löpande etikett

Banrengöringssytem integrerar funktionerna avladdning, renblåsning och vakuum i en enhet. Förutom ett enkelt montage på även mycket begränsade utrymme, ger den integrerade enheten prestanda som vida överstiger vad som kan åstadkommas med de tre momenten utförda separat eller om något moment utelämnas. Det är allmänt känt att elektrostatiskt uppladdade ytor drar till sig damm och smuts. Den elektrostatiska attraktionskraften mellan laddade banor och partiklar är flera gånger så stark att det inte går att med sug- eller blås- luft lösgöra partiklarna från ytan.

Med den integrerade blåsande antistatstaven får man en avladdning av ytan och partiklar, samtidigt som blåsluften hjälper till att lyfta partikeln från ytan så att den kan transporteras bort med vakuumluften. Processen är helt beröringsfri. Systemet består av två vakuumramper med integrerade blåsande antistatstavar, en transformatorenhet, en montageplåt som monteras fast i maskinstativ, vakuumslangar och vakuumenhet samt tryckluftslang och tryckluftregulator.

grafik

Plast / IMD / Formsprutning

IMD (In Mould Decoration) är idag ett vanligt sätt att skapa dekor, bild och text direkt på föremål när man formsprutar olika detaljer. Normalt ligger det förtryckta materialet på en folierulle som synkroniseras med formsprutans arbetscykel och gjutes ihop inuti verktygen. Folien är ytterst tunn och består av plast med ytterst goda förutsättningar att nå höga statiska laddningar. Detta skapar i sin tur möjligheter att attrahera luftburna dammpartiklar som följer med in i pressens verktyg. Detta vill man undvika. På bilden visas en korsvis rengöringsprincip.

Ett speciellt munstycke har utvecklats, där folien transporteras emellan 2 enheter och blir där bearbetade i fyra olika processteg. Syftet är att folien skall lämna rengöringsenheten i ett rent skick så att damm och partiklar inte bygges upp inuti formsprutans verktyg. Systemet arbetar beröringsfritt och kräver minimalt underhåll. Enheten joniserar alla ytor av folien, renblåser med tryckluft och därefter suger upp partiklar med anslutet vakuumsystem.

rengoetiket

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.
Tillbaka