Flygplats – Bagage

Antistatsystem

Bagagehantering / Flygplatser

Bagagehantering är idag helt automatiserat på alla större flygplatser. Ovan jord står passagerarna och väntar tålmodigt på sitt bagage. En våning ner, döljer sig ett gigantiska transportsystem med remdrivna banor och växlar. Styrsystem med streckkodläsare, fotoceller och andra sofistikerade sensorer avgör på bråkdelar av sekunder om ett bagage skall gå hit eller dit. Tillförlitligheten måste vara i toppklass. Alla transportbanor är uppbyggda med gummi och metallvalsar. Dessa driver gummiremmar och transporterar bagage till rätt position. Ett flertal växlar är uppbyggda på samma sätt och leverantörerna har vinnlagt sig med konstruktionslösningar som skall göra systemet så tyst som möjligt.

Detta har man klarat ut med gummimellanlägg och annat skumgummidämpande material. Detta resulterar i ett stort antal högspänningsgeneratorer där remmar och band laddar upp och ljudisolering skapar galvanisk isolering till jord och detta skapar kraftiga magasinerade laddningar i ett flertal maskindelar.  Överslag till sensorer och personal sker då konstant med driftstörning som följd. Vi neutraliserar och reducerar dessa statiska laddningar med passiva rostfria specialborstar och aktiva joniseringssytem. Anpassade fläktar transporterar positiva och negativa joner över stora anläggningsytor. Härigenom får man en störningsfri och ren anläggning med litet underhåll. Operatörerna arbetar säkert utan överraskningar.

flyg

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.
Tillbaka