Förpackning / Blister

Rengöring

Förpackning / plast / papper / blister

Vid förpackning av BLISTER förekommer som regel alltid någon form av stansning. Stansverktygen är alltid vassa i början men redan efter någon timmes produktion blir vassa kanter trubbiga. Detta ledder till att både pappersfiber och plastfnas sprider sig i maskinlinjen efter stansning. Samtidigt är förpackningsmaterialet starkt uppladdat genom friktioner i hanteringen. Detta ledder allt som oftast till att damm och partiklar letar sig in i förpackningen och innesluts tillsammans med materialet som man förpackat.

Här har vi ett system som på strategiska punkter joniserar, reducerar den statiska laddningen tillsammans med en svag blåsning som leder damm och partiklar in i anpassade vakuummunstycke som i sin tur är kopplade till ett vakuumsystem L-Pak. Resultatet är en ren och fin förpackning utan risk för reklamation.

forpak

Förpackning / plast

Vid tryck och varmprägling av dekorfolier på plastprodukter, är det av största vikt att objektet är rent och fritt från damm och partiklar. Minsta stoff kan ödelägga en stor del av produktionen och skada tryckdon och klichéer. Statiska laddningar utgör en stor faktor och innebär att damm och smuts fastnar på produkten. Förutom det kasserade materialet måste maskinen gå i produktionsstopp, för rengöring och oftast omträdning av folier och material. Kostnader går till spillo och leveransförseningar är inte helt ovanliga.

Bilden ovan visar vårt aktiva system som med två stycken munstycke joniserar, med hög koncentration, alla förbipasserade objekt samt att med tryckluftens hjälp, föra bort damm och partiklar från materialet. På strategiska ställe har man här monterat vakuummunstycke som på ett rationellt sätt hanterar och lagrar alla lösgjorda partiklar. Joniseringsmunstycket matas av en högspänningsenheten som i sin tur kan serva upp till 16 st. munstycke. Anläggningen är knuten till ett vakuumsystem E-Pak.

forpak

Trä / Möbler / Inredning / Förpackning

Vid bearbetning av trä och fibermaterial, uppstår alltid problem med spån och fiber från materialet. På ovanstående bild visas färdigbehandlad dörrspegel, efter bearbetning med fräs och borrning, för beslag och hållare. Objektet är här färdigbearbetat för förpackning och distribution till huvudlager. Förpackningen är permanent och skall hålla hela vägen ut till slutkunden. Problemställningen var från början att slutkunden upplevde den nyuppackade produkten som dammig och i borrhåll fanns mindre rester av frästa fiber kvar. Risk för repning är stor under transport.

I denna applikation har vi löst problemet med dubbelsidig banrengöringsmunstycke där man både uppifrån och underifrån, behandlar objektet beröringsfritt med tryckluftsdriven, torr och ren, joniserad luft och spalt med vakuum motsvarande -20 kPa. Luftflödet i spalten är ca 30 meter/s. Slutresultatet är en ren och dammfri produkt utan ansamling av damm och spån i bearbetade skrymsle vilket är till stor glädje för producent och slutkunderna. Man har dessutom kommit ifrån skador under distributionen i form av repor och tryckmärken.

forpak

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.