Foto / Kamera

Rengöring

Kamera / Optik

Rengöring av kamerahus är oftast ett krav för felfria foto. Dagens digitalkameror har en känslig fotosensor på åtskilliga megapixlar. Inuti huset kan minsta dammkorn eller smutspartikel få förödande konsekvenser på det färdiga fotot. Visserligen kan man i RAW-filer enkelt laga dammskador på ett taget foto men originalet är ju alltid bäst.

Det ligger i sakens natur, att var gång man skiftar objektiv, att ett större antal luftburna partiklar suges in i kamerahuset. Attraktionen uppstår genom att de luftburna partiklarna och dammkornen har en potential och kamerahuset en annan. Med jonsköljning neutraliserar man allt och med hjälp av den kondensvattenfria tryckluften blåser man försiktigt ut partiklarna. Vårt system innehåller 1 st. pistol, transformator, luftregulator med kondensfilter samt 2,0 m kablar för spänning och tryckluft. Systemet levereras färdigkopplat och provkört på vår fabrik och kan sättas i drift direkt. Upptill 4 st. pistoler kan kopplas till en och samma transformator.

Att enbart spola huset med rå tryckluft kan få förödande konsekvenser. Friktionen mellan kamerahus och luft skapar stora statiska laddningar och på så sätt kan flera tusentals partiklar sugas in i huset. Det är även viktigt att tillse att den matande luften så att den inte innehåller smörjämne eller vatten. Tryckluften skall vara ren och torr innan jonsköljning sker. Trycket på luften måste vara väl avstämt så att inga fysiska skador uppstår inuti kamerahuset.

foto

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.
Tillbaka