Glas

Glas / Coating optik

Optik för konsument blir allt mer avancerad och för att nämna glasögon så har man många valmöjligheter. Man kan få dessa fotokromatiska, reflexbehandlade, tonade i olika färgskalor etc. Metoden som tillämpas är vad vi dagligen benämner ”Coating”. Detta innebär att man belägger mycket tunna kemiska preparat som i ugnar härdas i olika temperaturer. Kravet på renhet är här ytterst viktig.

Vi har här utvecklat ett system som eliminerar yttre faror i tillverkningsmiljön och som bygger på aktiv jonisering vid rätt tillfälle och i rätt dos.

coat

Fordonsglas

Även vid manuell hantering av tex. fordonsglas, skapas som regel alltid stora statiska laddningar. Här gäller det att hålla de tillverkade objekten neutrala då de i annat fall fungerar som stora paraboler och drar till sig damm och smuts. Fordonsglas är idag till 80 % i laminerat utförande och bidrar med att binda statiska laddningar.

Vi har utvecklat ett system som stegvis rapporterar om faror vid denna hantering och där vi i varje steg kan föreslå kostnadseffektiva åtgärder med uppföljning.

glas

Rengöring

Screentryck / Glas

Vid screentryck av glas, stryker det elastiska rakelbladet färgen över en finmaskig kliché och färgen pressas med hög friktion ned mot objektet som skall dekoreras. Här uppstår då alltid en hög statisk laddning på tryckobjekt såväl som i kliché. Under ogynnsamma förhållanden kan små urladdningar ske i klichén och man bränner små hål varvid tryckresultatet efterhand blir felaktigt. Genom att aktivt jonisera området för friktionen kan man öka livslängden högst väsentligt och tryckkvaliteten håller en jämn och hög klass.

etiket

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.