Plast / Formsprutning / Folie

Antistatsystem

Plast

Material i rörelse blir nästan alltid statiskt uppladdat. Detta skapar oro i hantering och materialet som produceras, hamnar inte där det skall vara. Personal och operatörer irriteras av ideligen rätta till flödet och oftast får man stötar. Plastfolier bibehåller statiska laddningar under en längre tid.

Friktionen i hanteringen är den stora boven i kombination med att materialet är isolatoriskt. Vi joniserar aktivt med system som skapar positiva och negativa joner. Detta innebär att laddningarna reduceras till en hanterbar nivå. Bilden visar ett fall där jonblåsmunstycket löser problemet.

antistat

Plastfolie tillverkning optimering

Processindustrin har samma fenomen som mindre tillverkningsenheter med reklamationer och kassationer. En del av dessa exempel beror på höga nivåer när det gäller statiska elektricitet. Nivåer kan motsvarande 20000 volt är inte ovanliga. Maskinlinjerna avger stora effekter och torkar ut den omgivande luften vilket underlättar för folier att lagra och behålla uppkomna laddningar.

Det är här av yttersta vikt att motverka de faror som uppstår på ett kontrollerat sätt. Vi erbjuder system som reducerar statisk elektricitet samt kontrollerad luftbefuktning.

antistat

Plastfolie livsmedel

Vid förpackning av flasktråg uppstår kraftiga statiska laddningar i plastfolien vid separationen, som kan liknas vid en friktion. Laddningarna på folieskikt är upp emot ca 60 kVolt. Plastrullen magasinerar dessa laddningar och kan i sig själv bära laddningar upp till mer än 100 kVolt/kvcm. Detta resulterar i att plastfolien vill gå sin egen väg och haverier uppstod kontinuerligt, med driftstopp som följd.

Vår lösning består i att på strategisk position, jonblåsa folien med jonfläktkassetten varefter maskinen själv kontrollerar foliens väg. Dessutom erbjöds en neutral folie och foliens tidigare förmåga att dra till sig luftburet damm och andra partiklar upphörde helt. Produkten upplevdes i sin förpackning som ren och felfri.

antistat

Plast / Formsprutning

Vid formsprutning av plastdetaljer uppstår alltid inre friktioner i plasten. Detta resulterar i extrema statiska laddningar. Ovanstående exempel motsvarade laddningarna mer än 50 kVolt. Här uppstår damm och hanteringsproblem. Detta vill man undvika. Detta resulterar i att detaljerna ibland ”hoppar” av transportbanan samt att allt luftburet damm drar sig till detaljen som befinner sig i ett avsvalningsskedde. Även vid lagringsfasen plockar objekten till sig luftburet damm.

Det innebär i sin tur att elaka partiklar och damm fastnar i objektet och blir mycket svåra att avlägsna i senare bearbetningar då dessa ”bränt in” i plastens yta. Vår lösning är att jonisera och neutralisera objekten så snart de lämnat verktygen och då samtidigt eliminera ovanstående beskrivna problem. Här har använts jonfläktkassetten som har en joniseringskapacitet motsvarande 360 kbm per timme. Joniseringstiden är ca 2 minuter. Restladdningar kan förekomma.

antistat

Laddningssystem

Laddning av plastetiketter vid formsprutning eller s.k. IML (In Mould Labeling) är idag vanligt förekommande vid formsprutning.

Vi tillverkar idag kompletta lösningar för denna hantering. Vi använder kundanpassade laddningselektroder i kombination med sug- och blåsfunktion vid mottagandet och överlämnandet av etikett. Tekniken är idag beprövad och medger snabba och korta leveranser av olika dekorer inom formsprutning. Efterbearbetning med antistatsystem krävs som regel.

laddn

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning. Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.