Textil / Non-woven

Antistatsystem

Upprullning / textil / non-woven

En vanligt förekommande applikation är statiska laddningar vid upprullning. Vid upprullning eller avrullning av icke ledande material, som textiler, plaster, papper gummi etc. alstras statiska laddningar till den grad att kraftiga gnistbildningar orsakar driftstörningar av olika slag. För operatörer som handskas med de färdiga rullarna är det bekymmersamt när man tar på dessa.

Jonfläktkassetten  som matas av en högspänningstransformator, joniserar luften och laddningarna reduceras till knappt mätbara nivåer. Jonfläktkassetten har en kapacitet motsvarande ca 300 kbm/tim, varför även zoner runt omkring blir neutrala. Även personal och operatörer upplever en förbättrad arbetsmiljö. Jonfläktarna tillverkas i längder upp till 2,8 meter, (2 100 Kbm/tim) och kan förses med filterinsatser. Alternativa lösningar är joniseringsstavar av LR-typ.

textil

Textil / miljö

Vid automatisk hantering av textilplagg uppstår som regel alltid statisk elektricitet. Plaggen i sig själv, kan bära laddningar upp till <100 kVolt. Laddningarna uppstår vid friktion och beröring mellan plagg och intill liggande maskindelar. Effekterna är beroende av klimatet. D.v.s. På vinterhalvåret är problemen större och på sommarhalvåret något mindre.

Plaggen som från början består av en liten del konstfiber har efter några tvättar helt ändrat karaktäristik och har därför mycket goda egenskaper att skapa och bibehålla höga laddningar. Elektroniska terminaler och sensorer slås ut, plaggen suger åt sig luft- och golvbundna damm- och smutspartiklar. Personalen upplever obehag vid beröring.

Vid ovanstående lokal om ca 80 kvm har vi löst hela problematiken med två stycken strategiskt placerade jonfläktkassetter som matas av en högspänningsenhet . Underhållet är minimalt och driftskostnaderna låga. Jonfläktkassetterna ger ca 500 kbm joniserad luft per timme. Reduceringstiden är ca 5 minuter i hela utrymmet.

textil

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.