Transport

Antistat

Transport / Flex-link

Moderna transportsystem är oftast idag uppbyggt med plast- eller nylon- komponenter. Sinnrika system gör det möjligt att med relativt låg friktion transportera material långa sträckor integrerat med olika bearbetningsfaser. Erfarenheten visar att den minimerade friktionen ändock skapar attraktioner mellan luftburet damm och länksystemet som då består av nylon eller plast.

När de luftburna partiklarna fastnar i länksystemet uppstår genast en förslitning i drivanordningar och planlägg. Genom att montera antistatsystem på strategiska positioner förlänger man servicetiden väsentligt. Ett byte av länksystemet är som regel alltid kostsamt och bryter produktionen med ytterliggare kostnader som följd. Att hålla länksytemet rent och neutralt lönar sig efter kort tid. Som bonus erhåller man en behaglig arbetsmiljö för personal och maskinoperatörer. Vår personal i Malmö hjälper Er med dimensionering av antistatsystem i Er anläggning.

transport

Rengöring

Transport / Flex-link

Moderna transportsystem är oftast idag uppbyggt med plast- eller nylon- komponenter. Sinnrika system gör det möjligt att med relativt låg friktion transportera material långa sträckor integrerat med olika bearbetningsfaser. Erfarenheten visar att den minimerade friktionen ändock skapar attraktioner mellan luftburet damm och länksystemet som då består av nylon eller plast.

När de luftburna partiklarna fastnar i länksystemet uppstår genast en förslitning i drivanordningar och planlägg. Genom att montera antistatsystem på strategiska positioner förlänger man servicetiden väsentligt. Ett byte av länksystemet är som regel alltid kostsamt och bryter produktionen med ytterliggare kostnader som följd. Att hålla länksytemet rent och neutralt lönar sig efter kort tid. Som bonus erhåller man en behaglig arbetsmiljö för personal och maskinoperatörer. Vår personal i Malmö hjälper Er med dimensionering av antistatsystem i Er anläggning.

transport

Trä / Möbler / Inredning / Förpackning

Vid bearbetning av trä och fibermaterial, uppstår alltid problem med spån och fiber från materialet. På ovanstående bild visas färdigbehandlad dörrspegel, efter bearbetning med fräs och borrning, för beslag och hållare. Objektet är här färdigbearbetat för förpackning och distribution till huvudlager. Förpackningen är permanent och skall hålla hela vägen ut till slutkunden. Problemställningen var från början att slutkunden upplevde den nyuppackade produkten som dammig och i borrhåll fanns mindre rester av frästa fiber kvar. Risk för repning är stor under transport.

I denna applikation har vi löst problemet med dubbelsidig banrengöringsmunstycke där man både uppifrån och underifrån, behandlar objektet beröringsfritt med tryckluftsdriven, torr och ren, joniserad luft och spalt med vakuum motsvarande -20 kPa. Luftflödet i spalten är ca 30 meter/s. Slutresultatet är en ren och dammfri produkt utan ansamling av damm och spån i bearbetade skrymsle vilket är till stor glädje för producent och slutkunderna. Man har dessutom kommit ifrån skador under distributionen i form av repor och tryckmärken.

forpak

Miljö

Jonisering / Bakteriereducering

Syre är vid normal temperatur en gas O/2 och förekommer i atmosfären i en halt av ca 21 %. Jordatmosfärens syre skapas nästan enbart genom biologisk fotosyntes. Oftast återfinns höga syrenivåer i skog och vid annan rikhaltig växtlighet. Vid måttlig mängd Ozon brytes mikroorganismer ned som vanligtvis orsakar oönskade dofter som vi människor reagerar starkt emot. När mikroorganismerna har rätt miljö för tillväxt kan olika svamparter med lätthet frodas vilka i sin tur kan leda till röta och mögel. Vid nedbrytning av mikrobiologiskt material omvandlas dessa till koldioxid och vatten.

En ekologisk och naturlig process, som dessutom är helt ofarlig och påskyndas i måttlig omfattning med hjälp av balanserad jonisering. Vår styrka är att dimensionera systemet så att det är anpassat till varje utrymme utan att skada. Vi tar stor hänsyn till befintliga ventilationer och beräknar kostnadsfritt ett system för våra kunder.

miljö

Service / Installation

Idrifttagning, installation, utbildning och service är idag en självklarhet. Att investera i system och produkter som saknar dessa kriterium är för alla ett dyrköpt vågspel. Vi kan erbjuda kompetent personal i hela Skandinavien. Egna tekniker startar redan vid förfrågan och följer därefter hela leveranskedjan till färdigt system på maskin eller i anläggning.

Enkla byggmoduler i kombination med noggrann analys och dimensionering skapar från början en trygghet för våra slutkunder. Samtliga enheter är uppbyggda på enkla funktioner. En leverans från oss står för lång livslängd, bred komplexitet och hög kostnadseffektivitet.